archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Språkvariasjon gjennom rom og tid - Universitetet i Agder
  vekt på metoder og teorier som beskriver og forklarer språkvariasjon og fokuseres særlig på variasjon og forandringer i variasjoner knyttet til språksystemet I tillegg diskuteres det også generelle aspekter rundt synkron og diakron variasjon slik som mekanismene bak og årsakene til språkvariasjon Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne beskrive og diskutere språkvariasjon både i et synkront og diakront perspektiv ha utviklet innsikt i mekanismene bak og årsakene til språkvariasjon kunne analysere og sammenligne språkdata fra ulike geografiske sosiale og eller historiske kilder Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppearbeid Regelmessig og aktiv deltakelse Filmer og tv serier kan bli vist utenom vanlig undervisningstid Undervisningsspråk Engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Et obligatorisk veiledet essay samt muntlig presentasjon av essayet må være bestått Eksamen Semesteroppgave 6500 8000 ord Tema avtales med faglærer Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2010 11 2012 13 2014 15 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-419-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Englishness: Negotiating Images of Identity and Belonging - Universitetet i Agder
  litterære konvensjoner å analysere sammenhenger mellom Englishness og ideologiske oppfatninger og formål å studere et utvalg teoretiske metodiske tekster Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten inngående innsikt i hvordan engelsk litteratur hovedsakelig romaner fra det 20 århundre søker å skape forestillinger om identitet og tilhørighet i en kompleks verden har studenten inngående innsikt i hvordan identitet og tilhørighet kan ses som konstruksjoner som definerer seg mot annerledeshet kan studenten anvende relevante metoder for å analysere ulike teksters fremstilling av Englishness i forhold til ideologiske oppfatninger og formål Arbeidsformer og arbeidsomfang Seminarer Undervisningsspråket er engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Ett essay med veiledning må være vurdert til bestått Lengde 2000 3000 ord En muntlig presentasjon av et oppgitt tema må være bestått Eksamen 4 timers skriftlig eksamen Det er tillatt med engelsk engelsk ordbok på eksamenen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon EN 117 med 5 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-432-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Masteroppgave (Alternativ 1, 60sp) - Universitetet i Agder
  oppgaven vil normalt være på ca 30 000 ord Arbeidet skal være en kildekritisk og analytisk studie av en litteraturvitenskapelig eller språkvitenskapelig problemstilling Læringsutbytte Kunnskap Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten få innsikt i litteraturvitenskapelige eller språkvitenskapelige forskningsmetoder relevant litteraturvitenskapelig eller språkvitenskapelig teori og inngående kunnskaper innenfor emnet for sin masteroppgave få spesialisert kunnskap innenfor temaet for masteroppgaven Ferdigheter Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten utvikle evne til å arbeide selvstendig med faglige spørsmål og formidle innholdet i forskningsprosjektet og resultatene av dette til andre utvikle en problemorientert metodisk og teoretisk reflektert tilnærming til forskningen utvikle kompetanse i å strukturere stoff skriftlig og skrive litteraturvitenskapelig eller språkvitenskapelig sakprosa utvikle evne til å kvalifisere egne faglige synspunkter vurdere relevans og kvalitetskriterier og hevde egen autoritet i faglige diskusjoner Generell kompetanse Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten utvikle dyktighet i å formidle eget forskningsprosjekt og resultatene av dette til andre Arbeidsformer og arbeidsomfang Obligatorisk individuell veiledning ca 15 timer Skrivekurs Arbeidsomfanget er beregnet til ca 1600 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk veiledning ca 15 timer må gjennomføres Formell veiledning av masteroppgaven innledes først når godkjent prosjektbeskrivelse er innlevert fortrinnsvis i løpet av andre semester Masteroppgaven kan ikke leveres til sensur før alle øvrige emner er bestått Eksamen Egen vurdering av masteroppgaven Gradert karakter Muntlig mastergradseksamen arrangeres etter sensuren på masteroppgaven I første del av muntlig eksamen skal kandidaten gi en kort presentasjon av argumentasjonen i masteroppgaven Deretter deltar kandidaten i en diskusjon om oppgaven Muntlig eksamen er vanligvis på omkring 45 minutter Muntlig eksamen har justerende virkning på karakteren for masteroppgaven Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 2

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-500-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kulturelle myter og amerikansk nasjonal identitet - Universitetet i Agder
  litteratur og populærlitteratur fra kolonitiden til i dag skal belyse ulike nasjonale myter blant annet the myth of the garden the myth of the American West og progressive myter om rase erobring og økonomisk teknologisk fremskritt Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne beskrive og forklare hvordan vitenskapelig diskurs transformeres til kulturelle myter gjennom gjentakelse og forenkling kunne analysere spillet mellom historiske hendelser og mytologisering gjennom media og diskutere dette i forhold til litteratur film TV og musikk kunne identifisere og forklare den økende skepsis til normdannende nasjonale myter Arbeidsformer og arbeidsomfang Seminarer Filmer og eventuelle TV episoder vises utenom undervisningstiden Undervisningsspråket er engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen En kort oppgave ca 700 ord og ett essay må være vurdert til bestått Eksamen 2 ukers indviduell hjemmeeksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon EN 407 med 15 studiepoeng Velg studieår 2012 13 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-424-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Utvalgte emner i engelsk språkvitenskap - Universitetet i Agder
  grunnlaget for semesteroppgaven Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført emne har studenten grundig kjennskap til de temaer og problemstillinger som omhandles i emnet spesialkunnskap om ett aspekt ved temaet eller temaene som omhandles i emnet kunnskap om ulike lingvistiske teorier og tilnærminger Ferdighet Etter fullført emne kan studenten gjøre rede for sentrale aspekter ved temaet eller temaene som omhandles i emnet skrive en selvstendig og avgrenset oppgave basert på lingvistisk forskning Generell kompetanse Etter fullført emne kan studenten bruke sine kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for videre studier i engelsk lingvistikk anvende sine kunnskaper og ferdigheter i undervisning formidling og eller informasjonsarbeid Arbeidsformer og arbeidsomfang Valgte arbeidsformer kan inkludere seminarer forelesninger gruppearbeid presentasjoner og selvstendig arbeid blant annet med semesteroppgaven Det forventes regelmessig og aktiv deltakelse Det kan bli aktuelt med visning av filmer og tv serier utenom undervisningstiden Undervisningsspråket er engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk veiledning på semesteroppgaven skal være gjennomført En muntlig presentasjon av semesteroppgaven skal være vurdert til bestått Eksamen Individuell semesteroppgave 6500 8000 ord

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-431-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk litteratur i skiftende kontekster - Universitetet i Agder
  ansvarlig kildebruk Ferdighet Etter fullført emne skal studenten kunne kritisk søke seg frem til viktige problemstillinger i tekster vurdere og prøve ut ulike metoder for litterær tekstanalyse vurdere kritisk sekundærmateriale på en innsiktsfull måte skrive egne tekster basert på kritisk kildebruk etter gjeldende akademiske normer benytte et avansert ordforråd med nyanserikdom og stilistisk variasjon Generell kompetanse Etter fullført emne kan studenten bruke sine kunnskaper som grunnlag for videre studier i litteraturvitenskap kritisk anvende sine kunnskaper og ferdigheter i undervisning formidling og eller informasjonsarbeid formidle sine kunnskaper og ferdigheter for en gitt målgruppe på adekvat engelsk Arbeidsformer og arbeidsomfang Seminarer med regelmessig og aktiv studentdeltakelse Undervisningsspråket er engelsk Emnet har et forventet arbeidsomfang på ca 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Ett essay med veiledning må være vurdert til bestått Lengde 2000 3000 ord En muntlig presentasjon av et oppgitt tema må være bestått Eksamen En revidert versjon av essayet som beskrives under Vilkår og en to ukers individuell hjemmeeksamen Hjemmeeksamenen teller 70 av endelig karakter og essayet teller 30 Gradert karakter Tilbys som enkeltemne

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-433-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk prosodi - Universitetet i Agder
  moderne fonologiske teorier forklarer disse prosessene Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskap om de viktigste fonologiske forandringene som har skjedd i engelsk språkhistorie hvordan fonologi og morfologi kan påvirke hverandre engelsk rytme og metrikk og hvordan de prosodiske mønstrene kan forklares innen ulike teoretiske rammeverk Ferdighet Etter fullført emne skal studenten kunne lese lingvistiske artikler og muntlig presentere og diskutere ulike aspekter og problemstillinger som drøftes i disse artiklene skrive en oppgave om ett aspekt ved temaet eller temaene som omhandles i emnet Generell kompetanse Etter fullført emne kan studenten bruke sine kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for videre studier i engelsk lingvistikk anvende sine kunnskaper og ferdigheter i undervisning formidling og eller informasjonsarbeid Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppe og individuelle arbeid inkludert semesteroppgaven Undervisningsspråket er engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk veiledning på semesteroppgaven skal være gjennomført En muntlig presentasjon av semesteroppgaven skal være vurdert til bestått Eksamen Individuell semesteroppgave 6500 8000 ord Tema avtales med faglærer Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja med forbehold om ledig kapasitet Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-434-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Skriving for kommunikasjon og tenkning - Universitetet i Agder
  Vi vil undersøke de historiske kognitive kulturelle pedagogiske semiotiske sosiale og teknologiske aspektene ved skrift og skriving for å forstå hvordan de påvirker individ og samfunn Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha fått innsikt i skriftens betydning for utvikling av samfunn og kultur ha fått innsikt i skrifthistoriens store linjer ha fått en allmenn oversikt over skriftsystemer og deres typologi ha tilegna seg dyptgående kunnskap om skrivingens ulike funksjoner ha fått innsikt i sammenhengen mellom skrift og medium f eks data kunne se den sosiale dimensjonen av ortografi og skrift kunne vurdere og bruke kunnskapen på selvstendig vis i nye og andre sammenhenger særlig i språkfag kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for videre studier i lingvistiske studier kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter i undervisning formidling og eller informasjonsarbeid Arbeidsformer og arbeidsomfang Seminarer Undervisningsspråk Engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Eksamen 8 timers skriftlig eksamen Ingen hjelpemidler tillatt Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-435-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive