archive-no.com » NO » V » VALLOBAT.NO

Total: 81

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2011
  Søknad om fast båtplass Båtrelatert Bildegalleri Vallø Webkamera Værstasjonen Været Europa Søknad sommerplass 2016 Sommer og bading er topp 27 knop i Oslofjorden En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli Vallø småbåthavn høsten 2014 vind fra syd Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge Dette nettstedet Hjem Vaktlister Kontakt oss Om foreningen Værstasjon Klubbhuset Plassøknad Boblehavn vinterstid Vallø webkamera Mest lest Valløværet Plassøknad Kontakt oss Vallø kameraer Klubbhuset

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=284 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Eldre
  Båtrelatert Bildegalleri Vallø Webkamera Værstasjonen Været Europa Søknad sommerplass 2016 Sommer og bading er topp 27 knop i Oslofjorden En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli Vallø småbåthavn høsten 2014 vind fra syd Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge Dette nettstedet Hjem Vaktlister Kontakt oss Om foreningen Værstasjon Klubbhuset Plassøknad Boblehavn vinterstid Vallø webkamera Mest lest Valløværet Plassøknad Kontakt oss Vallø kameraer Klubbhuset Valløværet Eldre årsmøte referater

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=496 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Regelverk
  er tatt ur til vinterpir kan på havnekomiteens initiativ fjernes for eiers regning og risiko 18 Bruk av strøm på vinterpir skal avtales med og betales til Vallø Båtforening Bruk av strøm utover maksimalt tillatt kan medføre frakopling for resten av sesongen 19 Båter som ligger i Vallø Småbåthavns havneanlegg uten tillatelse eller på ikke anvist plass kan flyttes eller settes på land av Vallø Båtforening for båteiers regning og risiko Vallø Båtforening har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt 20 Båt ligger i Vallø Småbåthavn for eiers regning og risiko 21 Ved bytte av båt skal dette meddeles havnekontoret umiddelbart 6 Opplagsplass 1 Vallø Båtforening angir hvert år områdene for vinteropplag 2 Områdene kan organiseres for vinteropplag av ulike type båter på eget område 3 Båter med fast plass i havna har fortrinnsrett De som ønsker opplagsplass må melde dette til Vallø Marina ved sjøsetting eller innen 1 september 4 Eget område for sommeropplag lengre tids vedlikehold eller reparasjon av båt mer enn 7 dager kan avtales med Vallø Båtforening for tiden 1 juni 1 september Dette gjelder både for havnas egne så vel som fremmede båter 5 Båter med fast båtplass i Vallø Småbåthavn har rett til gratis sommeropplagsplass mens det for fremmede båter betales avgift til Vallø Båtforening Båteieren bekoster selv eventuell flytting av båten 6 Plass til båter i opplag skal anvises av Vallø Marina a s etter regler gitt av Vallø Båtforening og gjeldende brannvernsplan Vallø Marina skal påse at båtene plasseres med avstand som angitt i brannvernsplan samt med rimelig arbeidsrom minst 1 m mellom båtene for normalt vedlikeholdsarbeide 7 Disponering av opplagsområdet foretas ved befaring første torsdag i september kl 1200 med deltakelse av Vallø Båtforening sammen med Vallø Marina a s 8 Båter større enn 12 5 m kan få plass til vinteropplag etter avtale med og anvisning av Vallø Båtforening 9 Båteiere uten båtplass i havnen belastes med en opplagsavgift årlig Opplagsavgiften fastsettes av Vallø Båtforening og innkreves av Vallø Marina a s 10 Båter i opplag skal merkes med opplagsbevis Dette skal angi pir og plassnummer for båter med plass i havna og avtalenummer for fremmede båter 11 Alle båter skal være registrert og ha påsatt kjennemerke under opplag 12 Elektrisk strøm kan kun være tilkoplet når anlegget er under tilsyn Enhver skjøteledning strukket fra et av strømuttakene og frem til båt er å betrakte som et provisorisk anlegg og skal gjøres spenningsløst når dette ikke er under tilsyn 13 Båter i vinteropplag skal settes ut innen 1 juni 14 Hvis båt ikke sjøsettes til avtalt tid avtalt med Vallø Marina ved opptak kan båten bli flyttet for eiers regning 7 Omfordeling av båtplasser 1 Vallø Båtforening kan iverksette omfordeling av plasser som ikke er i bruk mer enn én sesong og ikke er innmeldt til foreningens utleieordning 2 Vallø Båtforening kan iverksette omfordeling av båtplass innenfor samme plasstype under henvisning til dybdeforhold mv 3 Vallø Båtforening kan iverksette omfordeling av plasser med båter som benytter større plasstype enn det er behov for 4 Omfordeling skal søkes foretatt med enighet Dersom enighet ikke oppnås fatter styret beslutning Beslutning om omfordeling kan innklages til årsmøtet for endelig avgjørelse Uten enighet skal omfordeling ikke iverksettes før vedtak er fattet om dette på årsmøte 5 Innehaver av båtplass som blir omfordelt til mindre plasstype kan velge om han vil motta differansen i innskudd og bli fast registrert med denne mindre plasstype eller å tillate Vallø Båtforening å leie ut hans plass for ett år av gangen mens han selv midlertidig tildeles og benytter mindre plass og kun betaler årsleie for denne mindre plasstypen samtidig som han fortsatt står registrert med opprinnelig plasstype og plass 6 Innehaver av båtplass kan flyttes til båtplass av samme type dersom årsmøte i Vallø Båtforening vedtar ombygging av pir slik at den vil romme båtplasser av annen båtplasstype på grunn av endret etterspørsel av båtplasstypene i havna 8 Bytte utlån av båtplass 1 Alt midlertidig bytte utlån av båtplass skal avtales skriftlig med Vallø Båtforening for godkjennelse og registrering før slikt blir iverksatt gjelder sesongplass korttidsutlån 2 Når man har hatt båtplass i Vallø Småbåthavn i mer enn 2 år kan man bytte inntil 2 plasstyper opp Byttet kan kun skje gjennom Vallø Båtforenings ventelister administrert av Havnekontoret Vallø 3 Neste bytte kan så skje etter 2 nye år og denne gang også maksimum to plasser opp osv Byttet må skje i henhold til pkt 2 4 De som har hatt båtplass i mer enn 6 år bytter fritt men i henhold til pkt 2 5 Det gis adgang til innbyrdes permanent bytte innenfor samme plasstype Byttet må avtales skriftlig med Vallø Båtforening for godkjennelsen og registrering før slikt blir iverksatt 6 Kortvarig utlån av båtplasser til gjester under ferier o l er tillatt i sommersesongen uten avtale etter punkt 1 Havnekontoret underrettes da skriftlig snarest Vakten underrettes ved overnatting 7 Det er ikke tillatt å låne ut plass på vinterpir 8 Det kan ikke byttes plasser med henblikk på utleie 9 Utleie av båtplass 1 Utleie av båtplass avtales for 1 sommersesong av gangen 2 De som ikke ønsker å benytte sin båtplass i inneværede sesong skal snarest melde fra til Vallø Båtforening som har rett til fremleie av plassen og skal administrere utleieordningen Privat utleie av båtplass er ikke tillatt Båtplasseier kan ikke selv avtale utleie av sin plass til bestemt person 3 Innmelding bør skje før 1 mai 4 Båtplass som ønskes utleid tilbys de som står på venteliste Leietaker må være over 18 år 5 Utleiepriser for båtplasser er plasstypens årsavgift tillagt eventuell vann og strømavgift samt et administrasjonsgebyr til Vallø Båtforening se 11 6 All privat utleie av båtplass medfører tap av båtplassen 10 Salg overføring av båtplass venteliste 1 Båtplass skal selges gjennom Vallø Båtforening 2 Vallø Båtforening administrerer venteliste for søkere av ny båtplass eller større båtplass i Vallø Småbåthavn 3 Det kreves et depositum samt en årlig avgift for å stå på venteliste Årlig avgift gjelder ikke plasseier

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=453 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter
  valgt 8 Avstemming kan kun skje ved personlig fremmøte og ikke ved fullmakt 9 Det føres referat av årsmøtets forhandlinger av referent valgt av årsmøtet Referatet undertegnes av 2 representanter som er valgt av årsmøtet og som ikke er medlem av styret 5 1 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 50 av medlemmene forlanger det Styret innkaller med minst 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden 2 Hvis styret unnlater å innkalle årsmøtet i henhold til vedtektene kan de minst 50 medlemmene i punkt 1 foranledige årsmøte innkalt 6 1 Styret består av leder og 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer Styremedlemmene velges for 2 år slik at 2 eller 3 er på valg hvert år Styret konstituerer seg selv 2 Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede hvorav en skal være leder eller nestleder I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget 7 1 Styret har den administrative myndighet forestår den daglige drift representerer foreningen utad besørger alle løpende forretninger sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig 2 Vallø Båtforening forpliktes gjennom underskriften til leder og ett styremedlem i lederens fravær av nestleder og ett styremedlem 3 Styret oppnevner komiteer og utvalg som er nødvendig og bestemmer disses oppgaver 4 Styret har ansettelsesmyndighet opptrer som arbeidsgiver og fastsetter betingelser og nødvendige stillingsinstrukser for foreningens funksjonærer 5 Styremøte holdes når leder finner det nødvendig eller når minst 2 av styrets medlemmer forlanger det 6 Styret innkaller til medlemsmøter 7 Styret bestemmer i samarbeide med de arrangerende komiteer når hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangement i foreningens regi skal avholdes 8 Styret fører protokoll fra foreningens styremøter og andre viktige møter og arrangementer 9 Dersom styret vil foreta låneopptak skal saken legges frem for Årsmøtet for godkjennelse 10 Styret utarbeider driftsavtale med Vallø Marina a s og Vallø Motor a s i samsvar med avtalen med Tønsberg kommune og årsmøtets vedtak Styret kan også inngå driftsavtale for eventuell annen næringsvirksomhet på Vallø Småbåthavns område 11 Styret skal påse at alle medlemmer og næringsdrivende overholder det til enhver tid gjeldende Regelverk for Vallø Småbåthavn 12 Styret i Vallø Båtforening fremmer sak om tap av båtplass nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass Det skal gis skriftlig varsel og søkes innhentet forklaring fra innehaver av vedkommende båtplass Styret fatter vedtak og underetter skriftlig i rekommandert sending om eventuell beslutning om tap av båtplass nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass Klage på tap av båtplass kan fremlegges for første årsmøte i Vallø Båtforening Vedkommende båtplass skal ikke omdisponeres før eventuell klage er behandlet av årsmøtet III Medlemmer 8 1 Alle båtplasseiere i Vallø Småbåthavn er obligatorisk medlemmer i Vallø Båtforening og har ordinært medlemskap med møte forslags tale og stemmerett Det følger ett medlemskap med hver båtplass Et medlem som eier flere båtplasser har like mange stemmer som båtplasser vedkommende eier 2 Andre interesserte herunder søkere på venteliste og

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=436 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hvor er Vallø
  beste i Norge Dette nettstedet Hjem Vaktlister Kontakt oss Om foreningen Værstasjon Klubbhuset Plassøknad Boblehavn vinterstid Vallø webkamera Mest lest Valløværet Plassøknad Kontakt oss Vallø kameraer Klubbhuset Valløværet Hvor er Vallø småbåthavn Utskrift Detaljer Treff 4313 Vallø båtforening holder til ved Vallø småbåthavn rett utenfor Tønsberg Adressen hit er Vallø båtforening Valløveien 145 3150 Tolvsrød Kartkoordinater WGS84 Latitude 59 265775 Longitude 10 488638 Grader min og sek Latitude N59 15

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=498 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Søknad om fast båtplass
  Søknad om fast båtplass Båtrelatert Bildegalleri Vallø Webkamera Værstasjonen Været Europa Søknad sommerplass 2016 Sommer og bading er topp 27 knop i Oslofjorden En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli Vallø småbåthavn høsten 2014 vind fra syd Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge Dette nettstedet Hjem Vaktlister Kontakt oss Om foreningen Værstasjon Klubbhuset Plassøknad Boblehavn vinterstid Vallø webkamera Mest lest Valløværet Plassøknad Kontakt oss Vallø kameraer Klubbhuset

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_formtomail&view=formtomail&Itemid=525 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Båtrelatert
  tror du kan ha glede av Båtmarkeder nettsteder med båttips og forum Tips oss gjerne om hva du ønsker vi skal linke til Les mer Båt relaterte linker Valløværet Utskrift Detaljer Treff 18785 Oppdatering desember 2015 Lyst til å bruke egen App på telefonen eller nettbrettet Gå til Appstore iPhone iPad eller Google Play Android baserte enheter Søk på Weather Underground og installer Vallø Båtforening sin stasjon heter IVESTFOL56 Legg

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=473 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vallø galleri
  Webkamera Værstasjonen Været Europa Søknad sommerplass 2016 Sommer og bading er topp 27 knop i Oslofjorden En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli Vallø småbåthavn høsten 2014 vind fra syd Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge Dette

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_artgallery&view=gallery&Itemid=437 (2016-02-10)
  Open archived version from archive •